Sr.No Name Photo Designation Qualification No. of Publication
1 Dr.V G Rajurkar Principal M.Pharm, Ph.D 30
2 Mr.Kondapure A.A Asst.Prof. M.Pharm 06
3 Mr.Hanwate R.M Asst.Prof. M.Pharm 09
4 Mr.Shaikh Sajid Rasool Asst.Prof. M.Pharm 03
5 Mr.Mundhe V. Asst.Prof. M.Pharm 04
6 Mr.RamanKumar Radhakisan Chandak Asst.Prof. M.Pharm 10
7 Mr.Vaibhav Vasantlal Changediya Asst.Prof. M.Pharm 10
8 Mr.Mohd Shakir Ghouse Asst.Prof. M.Pharm 02
9 Mr.Harigopal S. Sawarkar Asst.Prof. M.Pharm 08
10 Mr.Altaf Khan Asst.Prof. M.Pharm 02
11 Mr.Wadhave A.A. Asst.Prof. M.Pharm 04
12 Miss.Pande Shital Asst.Prof. M.Pharm 02
13 Mrs Barwal Surekha Asst.Prof. M.Pharm 02
14 Mr. Mubashir Mohamad Asst.Prof. M.Pharm 07
15 Mr.Nakhate R.B. Asst.Prof. M.Pharm
16 Miss.Wattamwar Amruta Suresh Asst.Prof. M.Pharm 03
17 Miss.Asha S.Joshi Asst.Prof. M.Pharm
 18  Priyanka kondrikar  Asst.Prof.  M.Pharm  –
 19  Sandhya Lahane    Asst.Prof.  M.Pharm  –
 20  Momin Aliya    Asst.Prof.  M.Pharm
 21  Jyoti Dhagude  Asst.Prof.  M.Pharm